Curriculum Vitae – Anders Mellbourn

Maj 2022

Curriculum Vitae 2015 Anders Mellbourn (pdf)

Hemsida http://www.mellbournanalys.se

Personalia

Född 15 augusti 1946, gift, tre barn

 Utbildning

Studentexamen, latinlinjens helklassiska gren, Bromma hal 1965

Collegeår, Drew University, N.J. USA 1965-66

Fil kand, Stockholms universitet (statskunskap 2,5, engelska 3, sociologi 1) 1968

Fil mag, Stockholms universitet (statskunskap 4, nationalekonomi 1 i tillägg till fil kand) 1970

Fil dr, statsvetenskap, Stockholms universitet, 1979

Docent, statsvetenskap, Stockholms universitet, 2004

Forskning/ undervisning

Olika tjänster som amanuens, extra lektor samt forskarutbildningsstipendium vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 1968-74

Forskarstudier, assistenttjänstgöring, Department of Political Science, University of Michigan, USA 1971-72

Vik forskarassistent, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, oktober 1977

Tre uppdrag som fakultetsopponent, 1971, 1998 (båda Uppsala universitet), 2010 (Stockholms universitet)

Betygsnämndsledamot, 2001 (Linköpings universitet)

 

Anställningar

Dagens Nyheter (1974-1997)

Ledarskribent, utrikesfrågor 1974

Chef för teaterredaktionen 1981

Samhällsreporter (offentlig förvaltning och offentlig politik) 1984

Säkerhetspolitisk medarbetare (”Diplomatic correspondent”) 1986

Nyhetsredaktör 1988

Biträdande redaktionschef 1991

Chef för samhällsredaktionen (politik och ekonomi) 1993

Biträdande redaktionschef januari 1995

Chefredaktör och ansvarig utgivare april 1995-1997

 

Utrikespolitiska Institutet

Direktör 1997-2004

 

Högskolan i Halmstad

Adjungerad professor, statsvetenskap, inriktning politik och journalistik 2005-2010

 

Södertörns högskola

Medarbetare, Enheten för Tysklandsstudier 2006-2009

Gästprofessor, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning 2008-2010

Sändaren

Chefredaktör och ansvarig utgivare 2009-2012

Stockholms universitet, institutionen för mediestudier (IMS)

Adjungerad professor och prefekt 2013-2014

 

Uppdrag

Assistant Editor, Scandinavian Political Studies, vol V 1970

Sekreterare, Statsvetenskapliga förbundet (inkl redaktörskap för Politologen) 1972-1974

Svenska nationalkommittén av Internationella Pressinstitutet (IPI)

Sekreterare 1986-91

Ordförande 1996-99

Styrelseledamot, Dagens Nyheter AB 1995-97

Styrelseledamot, Tidningsutgivarna, TU 1995-97

Styrelseledamot, Correspondenten i Linköping AB 1997-2001

Styrelseledamot, Marieberg International 1999-2002

Medlem, programrådet för statsvetenskap, Högskolan i Halmstad 1998-2005

Ordförande, Tidningen Dagens Forskning AB 2001-2003

Ordförande, Svensk Frikyrkopress AB 2000-2005

Styrelseledamot, Tidnings AB Sändaren 2006-2007

Ordförande, STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) 2000-2005

Medlem av CPAS rådgivande nämnd, Stockholms universitet 2003-2005

Medlem av (ordf sedan 2004), vetenskapliga rådet, Centrum för Tysklandsstudier, Södertörns högskola 2003-2005

Medlem av arbetsgruppen för beredning av förslag rörande Kerstin Hesselgren- och Olof Palme- professurerna, Vetenskapsrådet 2004- 2006

Styrelseledamot, FOJO, Högskolan i Kalmar 2004-2007

Riksbankens Jubileumsfond, ledamot av områdesgrupp om kultur, säkerhet och utveckling 2002-2006; svensk samordnare för ”Anna Lindh Programme on Conflict Prevention” 2004-2007

Ordförande, Frisinnade klubben 2005-2017 (styrelseledamot 2017-2019)

Styrelseordförande, Teologiska högskolan Stockholm 2006-2011

Ordförande i styrgruppen, Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies, SSAAPS 2006-2010

Politisk krönikör, Östgöta-Correspondenten 2006-2008

Expertkommentator, ”Världen i Fokus” TV8 2006-2007

Vice ordförande, Berling Press AB 2008-2009

Styrelseledamot, Rättsfonden 2008-2021

Yrkeslivsrepresentant, Humanistiska fakultetsnämnden, Stockholms universitet 2009-2012

Styrelseledamot, Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet 2010-2012

Vice ordförande, OSSE-nätverket i Sverige, 2018-2022, ordförande 2022-

För aktuell förteckning över skrifter och publikationer se flikarna Blogg, Artikelarkiv och Från trycket på hemsidan. Här äldre förteckning

Skrifter om politik och offentlig förvaltning

Anmälan av ”Lennart Lundqvist, Miljövårdsförvaltning och politisk struktur”, ss 393-399, Statsvetenskaplig tidskrift nr 4, 1971

Anton, TJ, Linde C o AM, ”Bureaucrats in Politics: A Profile of the Swedish Administrative Elite”, ss 627-651, Canadian Public Administration, no 4, 1973

Mellbourn, Anders, Andersson, Simon & Skogö, Ingemar, Myndigheten i samhället, LiberFörlag, Stockholm 1978, 2 uppl 1983

”Det strävsamma paret – de högre statstjänstemännens syn på politik och förvaltning”, ss115-153 i Daniel Tarschys, red Vem håller i rodret? Liber Förlag, Stockholm, 1978

Byråkratins ansikten, LiberFörlag, Stockholm 1979 (dr avh)

Bortom det starka samhället, Carlssons, Stockholm 1986

”Kommunal självständighet”, ss 140-151 i Svante Nordin m fl, Statsmakt och suveränitet, SNS Förlag, Stockholm, 1990

”Stor i både stort och litet – RJ utvärderad” ss 1-11 i Riksbankens Jubileumsfond. Årsredovisning 2004, Stockholm, 2005

Redaktör, Författningskulturer. Konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien, Sekel Bokförlag, 2009 (eget kapitel: ”Förbundsrepubliken Tyskland – en författning av och i tiden”, ss 89-108)

”Demokratins problem sommaren 2012”, ss 139-125 i Tro och Demokrati, Kristen Humanism 2012

Skrifter om utrikes- och säkerhetspolitik

”Neutralitet och solidaritet”, ss. 121-128 i Är svensk neutralitet möjlig? Nio bidrag till en svensk fredspolitik, Stockholm, Liber, 1977

”Västtyskland under Helmut Schmidt”, Världspolitikens Dagsfrågor nr 2, Stockholm: Utrikespolitiska Institutet, 1981

Anmälan av ”Åsa Lundgren: Europeisk identitetspolitik”, ss 349-355, Statsvetenskaplig tidskrift, nr 3, 1998.

Bring, Ove, Gunnarsson, Christer & Mellbourn, Anders, Vietnam – Demokrati och mänskliga rättigheter/Viet Nam – Democracy and Human Rights, Utrikespolitiska Institutet, Research Report 30, Stockholm 1998

Mellbourn, Anders & Svensson, Marina, China. Studies in Democracy and Human Rights, SIDA, 1999

Suecia en la Unión Europea. Fin de la Exceptionalidad ss 7-13, i Politica Exterior, Vol XIII. No 71 1999; ”Can Sweden remain exceptional inside the EU?”, ss 135-140, Inroads, issue No 9, 2000

Medlem av Utrikespolitiska Institutets säkerhetspolitiska råd 1998 och 2000 och medförfattare till rapporterna:

”Gränsöverskridande säkerhetspolitik”, ss 23-80 i Internationella Studier, nr 1, Stockholm: Utrikespolitiska Institutet 1999

Johan Eriksson, red, Hotbildernas politik, Utrikespolitiska Institutet. Säkerhetspolitiska rådet, 2001; särskilt Mellbourn, Anders o Robertson, Alexa, ”Hot och medier”, ss 34-46

”Den enda supermakten – USA vid början av ett nytt årtusende”, Världspolitikens Dagsfrågor nr 6, Stockholm: Utrikespolitiska Institutet 2001

”Den ensamma supermakten och de nya hoten” ss 46-58 i Internationella Studier nr 1, Stockholm: Utrikespolitiska Institutet 2003; också som

”När mur fallit och torn störtat – den ensamma supermakten och de nya hoten”/When walls have fallen and towers collapsed – the solitary superpower and the new threats/ ss 173-192 i Kultur, säkerhet och hållbar samhällsutveckling/Culture, Security and Sustainable Social Development after September 11/ (red Fredrik Lundmark) Stockholm: Gidlunds förlag 2003

”Terrorbalansens slut öppnade för nya krig”, ss 5-9 i Framsyn/FOI, nr 3, 2003

”Ett delat USA – vägval för världens enda supermakt”, Världspolitikens Dagsfrågor nr 9, Stockholm, Utrikespolitiska Institutet, 2004

Mellbourn, Anders, red, Developing a Culture of Conflict Prevention, Stockholm, Madariaga European Foundation/The Bank of Sweden Tercentenary Foundation/ Gidlunds, 2004

Gunner, Göran o Mellbourn, Anders, red, Mänskliga rättigheter och samhällets

Skyldigheter, Stockholm, Ordfront 2005

Mellbourn, Anders,red. Development, Security and Conflict Prevention, Stockholm,

Madariaga European Foundation/The Bank of Sweden Tercentenary Foundation/

Gidlunds, 2005

”Den tyska olustens grunder” ss 26-32, Internationella studier, nr 3, 2005

Tyskland i världen, Världspolitikens Dagsfrågor nr 11, Stockholm, Utrikespolitiska Institutet, 2005

Johansson, Jonas, Johansson, Karl Magnus o Mellbourn, Anders, Riksdagen i världen –

Interparlamentariska unionen och riksdagens interparlamentariska grupp, Stockholm, Sveriges riksdag, 2006

Mellbourn, Anders, red, Health and Conflict Prevention, Stockholm, Madariaga European

Foundation/The Bank of Sweden Tercentenary Foundation,/Gidlunds 2006

Schartau, Mai-Brith o Mellbourn, Anders, “Ett år med Angela Merkel” ss 3-9, Internationella Studier, nr 4, 2006

Mellbourn, Anders o Wallensteen, Peter, red, Third Parties and Conflict Prevention, Stockholm, Madariaga European Foundation/The Bank of Sweden Tercentenary Foundation,/Gidlunds 2008

”Varieties of non-alignment and solidarity – Swedish foreign and security policy since 1945”, pp 129-143 in Oliver Rathkolb, ed, Sweden-Austria: Two Roads to Neutrality and a Modern Welfare State, Kreisky Archiv/Lit, Wien, 2008

Thomas Lundén, AM, Joachim v, Wedel, Peter Balogh, ”Szczecin, A Cross-Border Center of Conflict and Cooperation”, pp 109-121, in Jaroslaw Janczak, ed, Conflict and Cooperation in Divided Cities, Logos, Berlin, 2009

Ingelstam, Lars o AM, Fred.Säkerhet.Försvar. Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik, Sveriges Kristna Råd, 2014

Ingelstam, Lars o AM, Prislappar för fred och säkerhet, Sveriges kristna råd, 2014

Ingelstam, Lars o AM, Vägval Fred och Säkerhet. En ny svensk politik (sammanfattning av ovan), Sveriges kristna råd, 2014 (också på engelska Peace Security Defence.Shifting the Balance in Swedish Policy)

”Mer fred med annat försvar”, ss 41-51 i Religion – konflikt och försoning, Kristen Humanism 2015

Skrifter om journalistik och medier

”Ansvaret i nyhetsjournalistiken – mellan personförföljelse och det stora avslöjandet”, ss 24-34 i Tidningen och världen – en vänbok till Olof Santesson, DN, 1998

”Religion som nyheter”, ss 15-22 i Dagspress och Religion, Sundbyberg, Stiftelsen Sverige och kristen tro, 1999

Robertson, Alexa & Mellbourn, Anders, ”Domesticating the European. Swedish Media and the Challenge of Reporting the EU”. Paper presented at the ECPR Joint Sessions of Workshops in Copenhagen, april 2000

”Krigshetsare eller fredsframtvingare – om medier i konflikter”, ss 251-265 i Hans Bengtsson, red, Politisk kommunikation och demokrati, Lund, Studentlitteratur, 2001

”Expertgruppens bedömning”, ss 88-112 i Journalistutbildningarna i högskolan. En utvärdering. Högskoleverkets rapportserie 2000:3 R

”Storverk om pressen ställer ytterligare frågor” (recension av Gustafsson och Rydén, Den svenska pressens historia), ss 140-143, Årsbok för kristen humanism och samhällssyn 2002

”Skyldigheten att skildra” i Spår av Gud, Vänbok till Valborg Lindgärde, Teologiska Högskolan Stockholm, 2006. Också i Hans Bengtsson och AM, red, Säkerhet och sårbarhet. Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Forskning i Halmstad nr 15, Högskolan i Halmstad, 2008

”The Responsibility to Report: Reflections on Mass Media, Conflict, and Security”, pp 305-312 in Y. Esmer, H-D Klingemann and B Puranen, eds, Religion, democratic values and political conflict, Uppsala universitet, AUU, Psychologia et Sociologia Religionum 23, Uppsala, 2009

Skrifter om religion och politik

”Frikyrkofolket och politikens nya villkor”, ss 46-61 i Gunnar Marstorp, red, Guds händer.

Om politik och kristen tro, Stockholm, Verbum, 1987

”Varför tappade Folkpartiet frikyrkoväljare?”, Frisinnad Tidskrift, nr 1, 1995 (ss 13-17 i

Vart tog väljarna vägen? ur Frisinnad Tidskrift 1995)

”Civilsamhället när det är svenskt”, Signum, nr 5, 2011, sid 9-12                                                   ”Gemensam framtid i politiken”, Frisinnad tidskrift, nr 4, 2011, sid 113-117

”Att tro när Gud inte finns”, ss 129-139 i Andreas Linderyd & Carl Henric Svanell, red, Tro – en politisk kraft, Verbum, 2014

Konferenser

Som direktör för UI arrangör och inledare vid en rad konferenser. Redovisat i rapporter och förord, t ex

Towards an Inclusive Security Structure in the Baltic Sea Region; 2nd Annual Stockholm conference on Baltic sea security and cooperation,American Embassy, UI, Sipri, Stockholm 1997

Russia and Europe. The common future, SIIA and the Swedish Ministry of Foreign Affairs, Stockholm, 1999

Bert Edström, red, Interdependence in the Asia Pacific, Utrikespolitiska Institutet, Conference Papers 28, Stockholm 2001

Enlargement: A Priority for the European Union. A CSIS Europe Program Report, Washington D.C. 2001

Marie Söderberg, red, Chinese-Japanese Relations in the Twenty-first Century, Routledge, London och New York, 2001

The Southern and Northern Dimensions of Europe. Subregional Cooperation and Integration. EKEME and UI, Sakkoulas Publ, Athens, 2001

Enlargement and Beyond; 6th Stockholm Conference on Baltic Sea Region Cooperation, Embassy of the United States of America, UI, Sipri and the Stockholm Institute of Transition Economics, Stockholm 2002

Härtill årliga Tysklandskonferenser vid Södertörns högskola 2005-2009

%d bloggare gillar detta: